به گزارش العالم، "اشرف قره بوللي" اظهار داشت : دفتر اجرايي شوراي انتقالي در مديريت همه موارد از جمله مدیريت مرزها، رسيدگي به مجروحان و امور روزمره مردم ناتوان است.

قره بوللی با بیان اینکه این دفتر مدیریت پرونده هایی را در دست گرفته که در راستای خدمت به غرب است، تاکید کرد: چه کسی به شورای انتقالی حق داده تا به مسائل کشورهای غربی اولویت بدهد، در حالی که اولویت با منافع مردم لیبی است.

وي افزود: انقلابيون از ابتدا مخالف قذافي و حامي شوراي انتقالي بودند، اما آنها از اين شورا ميخواهند به روش دموکراتيک همانگونه که وعده داده پايبند باشد، درغير اين صورت همان بهتر که انقلابيون بر همه مسائل تسلط داشته باشند، زيرا اعتماد ما از آنها سلب شده است.