به گزارش ایسنا، نمايندگي صندوق بينالمللي کودکان در بلاروس با اين کمک مالي برنامههاي حمايت موثرتر از کودکان بي سرپرست، افزايش دسترسي به برنامههاي توسعهاي و آموزشي و خدمات براي کودکان معلول، خانوادههاي آنها و همچنين کودکاني که در معرض خطرات اجتماعي قرار دارند را برنامه ريزي کرده است.

صندوق بین المللی کودکان بیش از ۱۵ میلیون کودک و خانواده‌های آنان را در ۳۲ کشور تحت پوشش حمایتی خود قرار داده است.

نمايندگي اين مرکز از سال ۱۹۹۳ ميلادي در بلاروس فعاليت خود را آغاز کرده است.