به گزارش مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، در منطقه شیخ جراح در بیت المقدس اشغالی نیز درگیری هایی میان ساکنان و یهودیان افراطی به وجود آمد. آنها همچنین در منطقه قدیمی بیت المقدس نیز به مقدسات توهین کردند.

اشغالگران در منطقه قدیمی بیت المقدس فقط به افراطی ها اجازه تردد دادند و تدابیر شدیدی در این منطقه به اجرا درآوردند. در منطقه سلوان بیت المقدس اشغالی، صهیونیستها مبادی ورودی آن در نزدیکی وادی حلوه را بستند.

از سوی دیگر " خلیل التفکجی " کارشناس امور شهرک سازی گفت: طرح شهرک سازی اخیر رژیم صهیونیستی بخشهای زیادی از اراضی جنوب بیت المقدس و بیت لحم را مصادره خواهد کرد.

وی افزود: این طرحها شهرک جبل ابوغنیم را به جفعات هامتوس و گیلو مرتبط می سازد و بیت لحم و بیت ساحور و بیت جالا را از مناطق دیگر بیت المقدس همانند بیت صفافا، الشرفات، عین طوبا و صور باهر جدا می کند.

اقدامات گستاخانه صهیونیستهای غاصب در بیت المقدس اشغالی در چارچوب توطئه یهودی کردن کامل این شهر با چراغ سبز آمریکا و کشورهای غربی دیگر و در سایه سکوت و انفعال رژیمهای عربی ادامه دارد.