به گزارش واحد مرکزی خبر ، عاطف عبید و شماری از مسئولان سابق مصری متهم هستند جزیره ای را به صورت غیرقانونی به یکی از بازرگانان نزدیک به حسنی مبارک،دیکتاتور سابق مصر، فروخته اند. عبید در فاصله سال های هزار و نهصد و نود و نه تا دو هزار و چهار میلادی نخست وزیر مصر بود.

عبید، یوسف ولی، وزیر کشاورزی سابق مصر، و سه نفر دیگر متهم هستند که این جزیره را به حسین سالم، بازرگان مصری نزدیک به حسنی مبارک، فروخته اند.

حسین سالم به طور غیابی در دادگاه های مصر محاکمه شده است.

این پنج مسئول سابق مصری اتهامات وارده را رد کرده اند. جلسه بعدی دادگاه این افراد در نوزدهم نوامبر برگزار خواهد شد.

از زمان آغاز خیزش های مردمی در مصر در فوریه گذشته تا کنون، دستگاه قضایی این کشور رسیدگی به اتهامات فساد علیه مسئولان سابق مصری را آغاز کرده است.