به گزارش ایرنا، دبيركل حزب الله لبنان در ديدار سالانهبا شماري ازمسئولان و روحانيون كاروانهاي حج لبنان،ضمناشاره به اتهامهاي دروغين واشنگتن عليه ايران افزود:ايناتهامات دروغين هيچ ارزشي ندارد و بيتأثير است چراكه آمريكا ميخواهد زمان باقي ماندن خود در عراق را تمديد كند و البته به دليل ترس از تحقق نيافتن اين هدف،در حالحاضر وضعيت بد و نگرانكنندهايرا سپري ميكند. سيد حسن نصرالله در ادامه اين ديدار،ضمن تشويق حجاج به انجام درست مناسك حج مطابق با وضعيت حساس و سخت كنوني افزود:علت ناآراميهاي مذهبي در بحرين، عربستان، يمن و سوريه، سياستهاي دولت آمريكاست.