به گزارش فارس به نقل از روزنامه آمریکایی واشنگتنپست، دیپلماتهای غرب و کارشناسان هستهای اعلام کردند که برنامه هستهای ایران که سال گذشته به دنبال حملات سایبری دچار لطمه زیادی شد، ظاهراً به دلیل عملکرد ضعیف تجهیزات کمبود قطعات ناشی از تحریمهای بینالمللی با مشکل روبرو شده است.

این روزنامه‌ آمریکایی در ادامه گزارش خود نوشت در بزرگترین مجتمع هسته‌ای ایران در نزدیکی شهر نطنز، سانتریفیوژها پشت سرهم اورانیوم غنی شده بیرون می دهند اما میانگین بازده این سانتریفیوژها به دنبال ضعف عملکرد تجهیزات ایران، تدریجاً در حال پایین آمدن است.

این ادعاهای کارشناسان غرب در شرایطی است که ایران متعهد شده است که سانتریفیوژهای قدیمی‌تر را با مدل‌های سریعتر و کارآمدتر جایگزین کند.

دیوید آلبرایت بازرس سابق دیدهبان هستهای سازمان ملل در خصوص تأسیسات هستهای ایران اینگونه گفت: بدون شک، فعالیت هستهای ایران دچار مشکلاتی شده است اما این مشکلات برای برنامه هستهای ایران مرگبار نیست اما توانایی ایران برای آنکه بسیار سریع به جمع قدرتهای هستهای جهان بپیوندند را کند کرده است.