به گزارش افکارنیوز،

 پایگاه یورو نیوز نوشت کناره گیری رنتزی پس از بیش از هزار روز کنترل قدرت نگرانی های زیادی را در اروپایی برانگیخته است که شاهد افزایش روزافزون جریان های ضد اروپایی و راستگرا است.

جریان های پیشرو و مستقل ایتالیایی نگران قدرت گرفتن گروه های افراطی و راستگرا در این کشور و حتی به قدرت رسیدن آنها در دولت ایتالیا شده اند.

گروههای همچون لیگ شمال، راستگرایان افراطی و یا جنبش پنج ستاره که کاملا گرایش های ضداروپایی دارند می توانند پس از شکست اصلاحات دولت رنتزی در این کشور به قدرت برسد.

پس ازخروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، مقامات این اتحادیه نگران اند که قدرت یافتن گروه هایر راست گرا در کشورهای این اتحادیه تلاش ها برای خروج از اتحادیۀ اروپا را تشدید کند و موجودیت این اتحادیه را به خطر اندازد.