به گزارش العالم، "راشد الغنوشی" درباره هرگونه تقلب یا بازی با آرا در انتخابات مجلس موسسان تونس هشدار داد. و تهدید کرد اگر هرگونه تقلبی در روند انتخابات صورت گیرد، مردم به خیابانها خواهند آمد.

مردم تونس امروز(یکشنبه) در اولین انتخابات آزاد پس از سرگونی رژیم دیکتاتوری " زین العابدین بن علی " شرکت و ۲۱۸ نماینده را برای مجلس موسسان انتخاب می کنند.

حدود هزار و ۶۰۰ فهرست انتخاباتي براي به دست آوردن ۲۱۸ کرسي مجلس موسسان با يکديگر رقابت مي کنند.