به گزارش بیبیسی، محمود جبرئیل گفته است که دوست داشت دادستان دادگاهی باشد که معمر قذافی در آن محاکمه میشده و میخواسته از او بپرسد که "چرا با مردم لیبی چنین کردی."
او گفته که بنا به درخواست سازمان ملل متحد، درباره نحوه کشته شدن قذافی به صورت کامل تحقیق خواهد شد.

معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی که با فتح طرابلس توسط نیروهای مخالفان، از پایتخت گریخته بود، به زادگاهش، شهر سرت پناه برده بود. مخالفان که به جستجوی او آمده بودند، او را در حفره‌ای زیر یک پل پیدا کردند. او زمان بیرون آمدن از حفره سالم بود اما بعد از آن با تیر تفنگ از پا در می‌آید.

نظامیان شورای ملی انتقالی می‌گویند که قذافی در جریان تیراندازی مخالفان و موافقانش کشته‌ شده است.

جامعه بینالمللی شورای ملی انتفالی لیبی را زیر فشار گذاشته تا دلیل کشته شدن معمر قذافی را به طور واضح بیان کنند.