به گزارش ایسنا، "صديق صديقي"، بدون اعلام جزئيات بيشتر، گفت: من ناكام ماندن عمليات ترور وزير كشور و دست داشتن يك عامل انتحاري را تاييد كرده و اعلام ميكنم كه اين عمليات هيچ تلفاتي در پي نداشته است.