به گزارش فارس، پایگاه اطلاعرسانی استاپوار در گزارشی به قلم "جانی باربر" که به بررسی فجایع آمده بر سر کودکان افغان در پی اشغال این کشور توسط آمریکا آمده است، اختصاص داشت، گریزی نیز به وضعیت فعلی کودکان آمریکایی و فقر در این کشور زد که اطلاعات جالبی را دربردارد.


بنابراین گزارش، آمریکا تا پیش از رکود اقتصادی اخیر خود از نظر وضعیت رفاه کودکان در رده چهارم جهانی قرار داشت اما اکنون در رده سی‌وچهارم قرار دارد و به طور تقریبی از هر ۵ کودک آمریکایی، یکی در شرایط فقر به سر می‌برد.


بر اساس همین گزارش، ۲۰ میلیون کودک آمریکایی در شرایط کنونی اگر غذایی که مدرسه به آنها می‌دهد نباشد، گرسنه خواهند ماند. این در شرایطی است که تنها ظرف ۱۲ ماه گذشته، تعداد فقرای آمریکایی ۲.۶ میلیون نفر افزایش یافته است.


این گزارش همچنین حاکی‌ست: در آمریکا و در شرایطی که بودجه نظامی به حدود ۶۶۷ میلیارد دلار در سال رسیده است، وضعیت زنان و کودکان همچنان رو به وخامت است. در گزارش موسوم به " وضعیت مادران جهان "، چنین آمده است که آمریکا از نظر توسعه‌یافتگی نیز ۲۰ پله سقوط کرده و از مقام یازدهم به مقام سی‌ویکم رسیده است. از نظر توسعه‌یافتگی آمریکا این روزها از استونی، کرواسی و اسلواکی هم عقب‌تر است.


تحلیلگران با توجه به چنین آماری قیام والاستریت را پاسخی معقول و کاملا بهجا به نظام سرمایهداری آمریکا میدانند. معترضین والاستریت خود را نماینده ۹۹ درصد از جامعه آمریکا معرفی میکنند که علیه یک درصد از جمعیت حاکم این کشور شوریده است.