به گزارش العالم، خانم "مضاوي الرشيد" استاد دانشگاه کينگز کالج انگليس اظهار داشت: نظام حاکم عربستان در حال حاضر دچار وضعيت مه آلودي است که در آن امکان ديدن افق دور دست و آينده براي آنها وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در عربستان پادشاهی مطلق حاکم نیست و سران متعددی بر آن حکم می رانند و مرگ " سلطان بن عبدالعزیز " ولیعهد عربستان به منزله برافتادن یکی از سرهای نظام سعودی بر خاک است.

الرشید هشدار داد که جایگزین شدن شاهزاده نایف به نابسامانی وضع کشور و برقرار شدن حکومتی امنیتی منجر خواهد شد که از دولت کنونی تندروتر خواهد بود. این در حالی است که مردم عربستان آرزومند روی کار آمدن فردی منصف هستند که به اوضاع سامان ببخشد و در کشور آزادی برقرار کند.

وی خاطر نشان کرد که جامعه سعودی به وضعی دچار شده است که هر از گاهی چشم به بخشش های ملوکانه یا تغییراتی این چنینی دارد و اگر جامعه سعودی این گونه ایستا و راکد بماند، تغییر حاصل نخواهد شد.

وی افزود: نظام حاکم بر عربستان، نظام موروثی پنج گانه است به طوری که پادشاه و برادرانش هر یک بر یکی از وزارتخانه های کلیدی حکم می رانند و پس از مرگ هر یک از آن ها، فرزندش جایگزین وی می شود.

استاد دانشگاه کینگز کالج انگلیس بودجه وزارت کشور عربستان را عظیم ترین بودجه در این کشور عنوان و خاطرنشان کرد: هر یک از شاهزادگان که پس از سلطان بن عبدالعزیز متولی این وزارتخانه شود به ثروتی که در این وزارتخانه هست، طمع خواهد ورزید در واقع در عربستان سود سرانه صرف شاهزاده ها و چشمداشت های آنان در قدرت می شود.

خانم مضاوی الرشید وضعیت کنونی عربستان را به اوضاع اتحاد جماهیر شوروی در روزهای آخر تشبیه کرد که در آن پیرمردانی کشور را اداره می کنند که از تحولات جهانی و منطقه ای فاصله گرفته اند.

وی افزود: ملت و نخبگان هیچگونه نقش اقتصادی، فکری و اجتماعی در تحولات عربستان ندارند زیرا به آنان اجازه ایفای چنین نقشی داده نمی شود.