به گزارش العالم، اين در حالي است که مردم و کارشناسان عربستاني معتقدند جايگزين شدن شاهزاده نايف که از سلفي ها حمايت مي کند؛ به نابساماني وضع کشور و برقرار شدن حکومتي امنيتي منجر خواهد شد.

" عقل الباهلی " نویسنده و تحلیلگر سیاسی عربستانی اظهار داشت: همه پیش بینی می کنند نایف به ولیعهدی منصوب شود زیرا وی جانشین دوم ولیعهد و رییس شورای وزیران بود از این رو به نظر می رسد دربار شاه به زودی حکم هیات بیعت برای تعیین ولیعهد را اعلام کند.

وی با اشاره به شخصیت امنیتی امیر نایف که سال های زیادی در وزارت کشور بوده است؛ گفت: پیش بینی می شود منتقل شدن وی از پست وزارت کشور او را در مسیر قبضه قدرت قرار خواهد داد همچنان که پیش از این برای شاه فهد اتفاق افتاد وی نیز پیش از به دست گرفتن حکومت، وزیر کشور بود.

الباهلي خاطرنشان کرد:مردم عربستان از فقدان شاهزاده " سلطان بن عبدالعزيز" وليعهد عربستان نگران نيستند بلکه نگراني آنها به خاطر اين است که نمي توان با وليعهدي نايف، آينده روشني را براي کشور متصور شد.