به گزارش مهر، عبدالعزیز الخضیری رئیس کمیته های اجرایی و آماده سازی اعمال حج گفت: حج ارزان قیمت در عربستان از ۱۹۰۰ ریال سعودی (حدود ۶۴۶ هزار تومان به پول ایران) آغاز می شود، اما از ۳۹۰۰ ریال سعودی ( حدود یک میلیون و ۳۲۶ هزار تومان به پول ایران) فراتر نخواهد رفت.

وی افزود: وزارت حج عربستان اسامی موسسه های شرکت کننده در برنامه حج ارزان را بر روی شبکه اینترنت قرار داده است.