روزنامه خراسان نوشت:

شنیده شده طی روزهای اخیر نیروهای امنیتی مجلس سنای افغانستان، ‌ ۲ تصویربردار رسانه ملی را چند ساعت بازداشت و سپس آزاد کردند.

اين افراد براي پوشش تصويري جلسه عمومي مجلس سنا به آنجا رفته بودند که با جوسازي برخي سناتورهاي افغاني براي جلوگيري از فعاليت خود مواجه شدند و نيروهاي امنيتي مجلس سنا با ضبط نوار دوربين، چند ساعتي آنها را بازداشت کردند.