به گزارش خبرگزاری ریا نووستی، یک مقام روسی از تحویل یک دستگاه خنثیکننده رادار به ایران خبر داد. این رادار متحرک است و بر روی کامیون سوار میشود.

" کنستانتین بیریالین " معاون آژانس همکاری فنی و نظامی روسیه همچنین اعلام کرد که مذاکرات برای تحویل دستگاه‌های دیگری از این رادار در جریان است.

دستگاه خنثی‌کننده رادار " آوتوبازا "، بخشی از ابزار و تسلیحات نظامی است که روسیه قصد دارد به ایران بفروشد.

این مقام روسی تاکید کرده از آنجا که این دستگاه خنثیکننده رادار، جزو تجهیزات دفاعی محسوب میشود، شامل تحریمهای سازمان ملل نمیشود.