خبرگزاریها دیروز از دفن جسد قذافی در مکانی نامعلوم در بیابانهای لیبی خبر دادند. تصویر زیر اولین تصویر از این مکان نامعلوم است.