زنان متاهل هندي در شهر چنديگر در شمال هند جشن سنتي هندويي كاروا شوت را گرامي ميدارند. براساس اين سنت آنها خواستار طول عمر، رفاه و سلامتي همسرانشان ميشوند.