محاکمه يکي از سياستمداران محلي آلماني در ايالت ميکلنبورگ اين کشور ( شمال شرق آلمان) به اتهام اظهارات ضد يهودي و ضد ترکي آغاز شد.
به گزارش افکار به نقل از واحد برونمرزی، در پرونده " اودو پاستروز "، رهبر حزب راستگرای تندرو در پارلمان محلی ایالت میکلنبورگ، آمده است، وی در فوریه سال دو هزارو نه، در یکی از نشست های حزبش در شهر زاربروکن(غرب آلمان)، اظهاراتی را علیه یهودیان و ترکها بیان کرده است و به همین سبب با اتهام سخنان تبعیض آمیز مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاري آلمان، دادگاه زاربروکن ماه مي گذشته اين متهم را مجرم شناخت و وي را به ده ماه حبس تعليقي و شش هزار يورو جريمه نقدي محکوم کرد اما اين حکم با اعتراض وکلاي اين سياستمدار مواجه شد تا دادگاه براي رسيدگي به اعتراض وکلايش، امروز تشکيل جلسه دهد.