رقاصی و آوازخوانی متصدیان دولتی دریافت مالیات در فیلیپین موجب تمایل مردم به پرداخت مالیات شده است.


به‌گزارش افکار و به نقل از رویترز، ‌ کارمندان کمیته دریافت اداره مالیات شهر سیوسیتی فیلیپین برای جمع‌آوری همراه با رضایت مالیات از مردم برای تهییه منابع مالی جهت بهبود زیرساخت‌های شهر و فراهم کردن شیوه بهتری در آموزش شهروندی دست به ابتکار عجیبی زده است.


کارمندان اداره مالیات این شهر برای دریافت بیشتر پول و تشویق مردم به پرداخت مالیات همراه با لبخند، هنگام دریافت مالیات اقدام به آواز خوادن و رقصیدن می‌کنند.


بنا بر گزارش رسمی اداره مالیات شهر سیوسیتی فیلیپین پس از مدت زمانی که از اجرای روش فوق گذشته است میزان درآمدهای مالیاتی شهر بهطور متوسط دوبرابر رشد داشته است.