به گزارش افکارنیوز،

یک گزارش از منابع صهیونیستی، حاکی از رفتار عجیب نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جلسۀ بازجویی به اتهام فساد است. نتانیاهو در قضیه ای که در رسانه ها با عنوان پروندۀ 1000 شناخته شده، متهم است. وی و اعضای خانواده اش به دلیل دریافت هدایایی از تاجران در مقابل تسهیل خدماتی برای آنان در مظان اتهامند.

جلسۀ تحقیق بر قضیۀ معروف دیگری با عنوان پروندۀ 2000 دربارۀ تماس هایی که نتانیاهو با ناشر روزنامۀ «یدیعوت احرنوت» برقرار کرده است نیز تمرکز داشت. ناشر این روزنامه بعد از تماس های نتانیاهو شیوۀ پوشش دهی اخبار وی را تغییر داده است و نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم به عنوان دست خوش، در توزیع روزنامۀ رقیب با عنوان «اسرائیل هایوم» چالش ایجاد کرده است.

گفتنی است دربارۀ نتانیاهو این موضوع شناخته شده است که دائما ایران را به عنوان مترسکی برای ترس و اضطراب مطرح می کند تا از پایگاه مردمی در داخل جامعۀ اسرائیلی برخوردار شود؛ جامعه ای که تجاوزگری های وی در همۀ سطوح و جوانب را دیگر تاب نمی آورند.

وی این بار تا جایی پیش رفت که برای فرافکنی در جلسۀ بازجویی از خود نیز با ترامپ تماس برقرار و دربارۀ تهدیدهای ایران صحبت کرد!