به گزارش مهر، پایگاه الیوم السابع نوشت: یک منبع وابسته به حزب النهضه تونس گفت: رایزنی میان گروههای پیروز انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی به مرحله مهمی رسیده بود، اما کسب کرسی های جدید به وسیله حزب العریضه الشعبیه اوضاع را برهم زد.

منبع مذکور در عین حال بیان کرد: مذاکرات میان حزب النهضه(۸۹ کرسی)، الموتمر(۳۰ کرسی) و التکتل(۲۱ کرسی) پیشرفتهایی داشته است.

منبع فوق افزود: نخست وزیری " حمادی الجبالی " دبیر کل حزب النهضه برای نخست وزیری، " منصف المرزوقی " رئیس حزب الموتمر برای ریاست مجلس موسسان و " مصطفی بن جعفر " برای ریاست جمهوری محرز شده است.

این منبع بیان کرد: اختلاف نظرها درباره توزیع پستهای حکومتی، اختیارات نخست وزیر و رئیس جمهور تا زمان تدوین قانون اساسی از سوی مجلس موسسان ادامه دارد.

حزب العریضه الشعبیه به رهبری " الهاشمی الحامدی " بازرگان معروف تونسی مقیم لندن پس از بررسی شکایات انتخاباتی از سوی دادگاه اداری چند کرسی جدید بدست آورد.

خبر دیگر اینکه " محمد الغنوشی " نخست وزیر سابق تونس برای استماع درباره موضوعات فساد مالی از سوی یک دادگاه بدوی فراخوانده شد.

شایان ذکر است که الغنوشی هفتاد ساله به مدت یازده سال نخست وزیر رژیم زین العابدین بن علی بود و پس از سرنگونی رژیم بن علی در ۱۴ ژانویه گذشته برای یک روز رئیس جمهور شد و از ۱۵ تا پایان مارس ۲۰۱۱ نیز دوبار به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب شد که تحت فشار شدید مردمی جای خود را به الباجی قائد السبسی داد.