فوتبال گروهي از قربانيان مينهاي ضد نفر در گروزني مركز جمهوري چچن