محمد قباطي پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم از لندن گفت: نيروهاي صالح خواهان انتقام از شهر تعز هستند ؛ زيرا اين شهر پس از هماهنگي با معترضان شهرعدن انقلاب جنبش هاي جنوب را در سال ۲۰۰۷ آغاز کرد ، به خاستگاه " انقلاب جوانان" و " انقلاب تغيير" ، تبديل شد .
وي با اشاره به اينکه چهره واقعي رژيم صالح براي همه نمايان شده است ، افزود : صالح مدعي است که قطعنامه ۲۰۱۴ شوراي امنيت را، که خواهان کنار گذاشتن خشونت عليه مردم بي دفاع است، پذيرفته ؛ اما به حملات بيشتر روي آورده است.