یکی از سوژه هایی که در جریان برگزاری نماز عید قربان در پریشتینا، پایتخت کوزوو توجه عکاس خبرگزاری رویترز و تعدادی از نمازگزاران را به خود جلب کرده، حضور یکی از نیروهای آمریکایی موسوم به حافظ صلح در این آئین مسلمانان آن هم با لباس فرم بود.