به گزارش قانون به نقل از میلآنلاین، در عربستان سعودی قانونی تصویب شد که از این پس زنانی را که دارای چشمان زیبا هستند وادار میکند تا چشمان خود را بپوشانند.
دولت عربستان سعودی در دفاع از تصویب و اجرای این قانون اعلام کرده است که حق دارد تا جلوی زنانی را که سعی می‌کنند با چشمان خود دیگران را وسوسه کنند، بگیرد!
بنا بر این گزارش، هم‌اکنون در برخی شهرهای عربستان زنان باید از برقع استفاده کنند و در صورتی که از این قانون تخطئی کنند به شلاق یا پرداخت جریمه محکوم می‌شوند.
یک وب سایت عربستانی گزارش داده است که این قانون پس از آن تصویب شد که برخی از دولتمردان عربستانی که در حال تردد در خیابانهای شهر بودند توسط چشمان زنان اغوا شدهاند.