حسین شاهین یکی از نمایندگان عضو حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس ترکیه در حال ممانعت کردن از سخن گفتن یکی از نمایندگان هم حزبی اش در جلسه پارلمان