به گزارش واحد مرکزی خبر از دمشق،آنها با در دست داشتن پرچمهای ایران، سوریه و حزب الله بر حمایت از مقاومت به عنوان رمز پیروزی و عزت امت اسلامی تاکید کردند.
تجمع کنندگان همچنین با سرزنش توطئه های استکبار آمریکائی، فریاد هیات منا الذله و مرگ بر آمریکا و اسرائیل سردادند.
آنان همچنین در شعارهای خود تاکید کردند، " ایران، سوریه و همه کشورهای استقلال طلب، آزاده در مبارزه علیه نیروهای استکبار جهانخوار در یک سنگر هستند و سرانجام عزت وپیروزی از آن آنها است ".
یکی از جوانان که در این تجمع شرکت کرده بود در گفتگو با خبرنگار ما گفت، " از مردم و رهبری ایران به خاطر مواضع تغییر ناپذیرشان در حمایت از مقاومت، فلسطین و همچنین حمایت از سوریه در قبال این توطئه جهانی تشکر می کنیم.
جوان دیگری هم گفت، " موضع حمایتی ایران به گونه ای بود که بسیاری از عربها چنین موضعی نگرفتند، این بیانگر دوستی ناگسستنی ما با ایران است. اکنون مشخص شد که دولتمردان ایران بسیار شرافتمندتر از سران عرب و همچنین مردم ایران شریف تر و صادقانه تر از ملتهای عرب در کنار ما بودند و هستند ".
گروهی از شرکت کنندگان در این تجمع در دیدار با "گلرو" کاردار سفارت کشورمان در سوریه ، هدایائی به رسم قدرانی دولت و مردم سوریه از حمایتهای ایران از کشورشان تقدیم وی کردند.