پانا: مردم بحرین در یک اقدام کنایه آمیز به نمایشگاه جواهرات بحرین که از سوی حکومت پادشاهی برگزار می شود از مابقی مهماتی که مزدوران آل خلیفه برای سرکوب اعتراضات مردمی به کار می برند سرویس جواهرات ساختند.