قاهره بخصوص میدان التحریر این روزها خواب ندارد. تحصن کنندگان مخالفت خود را با انتخاب کمال الجنزوری به عنوان مامور تشکیل کابینه جدید اعلام کردند و بیش از بیست جنبش مصری دیروز تصمیم گرفتند به تحصن در مقابل مقر کابینه ادامه دهند و مانع از ورود الجنزوری به آنجا شوند.
انقلابیون در میدان التحریر همچنین پیشنهاد کرده اند دولت نجات ملی و شورای ریاست جمهوری برای انتقال قدرت از شورای نظامی به آن تشکیل شود تا دوره انتقالی را در کشور اداره کنند.
انقلابیون خواستار تشکیل دولتی هستند که از بطن میدان التحریر نشأت گرفته باشد به این معنا که دولتی انقلابی باشد نه آن که دولتی به ریاست شخصی حدود هشتاد ساله تشکیل شود.