به گزارش فارس ، گروهی از جوانان عضو جماعت اخوان المسلمون مصر با نوشتن نامهای برای رهبران این جماعت از آنها خواستند، اعضای حزب را در حضور یا عدم حضور در التحریر مختار بگذارند.

این جوانان در نامه خود به رهبران جماعت ابراز تمایل کرده بودند که در کنار دیگر برادران انقلابی خود در میدان التحریر حضور داشته و از موضع این انقلابیون حمایت کرده و آن را موضعی عاقلانه و منطقی توصیف کردند و به همین دلیل خواستار تجدید نظر در تصمیم گرفته شده توسط رهبران حزب مبنی بر عدم مشارکت در التحریر شدند.

جماعت اخوان المسلمون از زمان آغاز دور جدید اعتراض‌ها و اعتصاب‌های مردم مصر که به " انقلاب دوم " معروف شده است، از حضور در میدان التحریر و تمام تظاهرات‌ها و اعتصاب‌ها خودداری کرده است.

اخوان المسلمون در توجیه این موضع خود اعلام کرده است که این تظاهراتها و اعتصابها کشور را به هرج و مرج سوق میدهد و ترفندی برای جلوگیری از انتقال مسالمتآمیز قدرت از شورای عالی نظامی مصر به غیرنظامیان و عدم برگزاری انتخابات است.