به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری الوفاق، دبیرخانه جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین بزرگترین جریان سیاسی متعلق به اکثریت مردم این کشور در نشست هفتگی خود به ریاست دبیرکل آن، برخی پرونده های داخلی و بین المللی را بررسی کرد.

در این نشست مسائل مهم و همچنین ادامه تحرکات مردمی علیه رژیم آل خلیفه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این بیانیه، نتایج گزارش حقیقت یابی که رژیم تشکیل داده است، از حجم گسترده نقض حقوق بشر، جنایات و تجاوزات هولناک با وجود فشارهای رژیم پرده برداشته و از خلل و شکاف بسیار بزرگ در اوضاع سیاسی، حقوق بشری و انسانی بحرین خبر می دهد.

این گزارش نشان داد دولت کنونی با تمام دستگاههایش در عملیات کشتار، شکنجه، جداسازی، تخریب مساجد و حمله به شهروندان به جرم بیان عقاید دست دارد.
جمعیت الوفاق، اولین گام برای نجات بحرین را برکناری دولت کنونی دانسته است.

این بیانیه آورده است راه خروج از بحران فزاینده در بحرین، راه حل سیاسی واقعی است که مشارکت واقعی شهروندان بحرین در اداره امور کشورشان یعنی تشکیل دولت منتخب برخاسته از اراده آنها و پارلمان دارای اختیارات کامل، دستگاه قضایی مستقل و تامین امنیت برای تمام قشرهای مردم تضمین کند.

جمعیت الوفاق تصریح کرد تحرکات و فعالیتهای مسالمت آمیز گزینه موفقیت آمیزی است که احترام تمام جهانیان نسبت به تحرکات ملت بحرین را جلب کرده است و جوانان ما پیروزی های بزرگی با مسالمت آمیز بودن تحرکاتشان در مقابل ماشین سرکوب و ارعاب رژیم آل خلیفه به دست آورده اند.

این جمعیت بر ضرورت اجتناب از هر گونه اقدامی که مسالمت آمیز بودن تحرکات مردم را خدشه دار می کند، تاکید کرده است.

در این بیانیه آمده است حمله روزانه نیروهای رژیم به مردم در روستاها و مناطق مختلف و سرکوب آنها و غرق کردن مناطق در گازهای سمی و پیگرد شهروندان و حمله به منازل آنها و هتک حرمت مقدسات نشان دهنده بحران واقعی در دستگاههای امنیتی رژیم است.

در این بیانیه آمده است ادامه ریخته شدن خون مردم که آخرین آن، شهید عبدالنبی العاقل بود و ادامه بازداشتها و پیگردها و بستن خیابانها و ادامه بازداشت و بازجویی از کارمندان در نهادهای دولتی و ادامه محاکمه های ناعادلانه و غیر قابل توجیه همگی نشانه ای بر میزان ظلم و محرومیت و مجازات اکثریت مردم بحرین به جرم دیدگاه سیاسی آنها است و نشان می دهد که حکومت قادر به اداره امور کشور نیست.