به گزارش ایرنا ، در این بیانیه با اشاره به اینكه دولت انتقالی لیبی در رفع موفقیت آمیز موانع موجود در این كشور نقش و مسئولیت های بزرگی بر عهده خواهد داشت ، آمده است: ایجاد تفاهم و صلح ، ارائه مجدد خدمات و نظام دولتی ، برآورده كردن نیازهای روزانه مردم و تسریع در روند استقرار دمكراسی در راستای خواسته های مشروع مردم مهمترین برنامه های دولت موقت ملی لیبی خواهد بود.

این بیانیه می افزاید: تركیه با قرار گرفتن در كنار مردم كشور برادر لیبی در این دوره سخت گذرا ، به حمایت كامل خود از دولت موقت ملی بعنوان نماینده مشروع مردم این كشور ادامه خواهد داد.