این سرود و نماهنگ اوضاع شیعیان در کشور جمهوری آذربایجان را که محدودیت های بسیاری برای مسلمانان ایجاد کرده است به تصویر می کشد
مشاهده کنید