به گزارش واحد مرکزی خبر ، ماه گذشته صالح توافقنامه ای امضا کرد که براساس ان او باید بعداز ماهها تظاهرات خونین که کشور را تا لبه جنگ داخلی سوق داده قدرت را واگذار کند.
ولید العماری یکی از تظاهرکنندگان گفت: جامعه بین المللی باید به خواسته های مردم یمن گوش فرا دهد نه انکه نظارگر انعقاد توافقنامه بین گروهای مخالف ورئیس جمهوری یمن باشد کسی که دستش به خون مردم یمن اغشته است.
به گزارش این شبکه، مردم یمن از اینکه توافقنامه به صالح مصونیت از تعقیب به خاطر کشتارها داده خشمگین هستند.
در حال حاضر هیچ گونه نشانی از پایان تظاهرات در یمن به چشم نمی خورد.
احمد عبدالله یکی دیگر از تظاهرکنندگان گفت: پیام مردم انقلابی یمن به جهانیان این است که مردم یمن همچنان انقلاب مسالمت امیز خود ر ا پی می گیرند و انها تلاشهای خود را تا دستیابی به اهداف و پیروزی انقلاب دنبال خواهند کرد.
براساس طرح انتقالی که از سوی همسایگان یمن مورد مذاکره قرار گرفته سمتهای کابینه بین گروهای سیاسی یمن برای تشکیل یک دولت وحدت ملی تقسیم می شود که کشوررا تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه فوریه اداره کند .