روزنامه قدس: با وجود مشارکت انگلیس با عمان برای افزایش برداشت نفت از میدان مشترک نفتی هنگام ، شنیده ها حاکی است هم اکنون ظرفیت تولید نفت ایران از این میدان مشترک به بیش از 2 برابر افزایش یافته است