عكس زير متعلق به خانم ديلما روسف رئيس جمهوري فعلي برزيل است كه حدود 40 سال پيش در دادگاه نظامي ريودوژانيرو در حال محاكمه است. خانم روسف در اين دادگاه علي رغم قريب به 3 هفته شكنجه نام هيچ كدام از همرزمانش را لو نداد و در مقابل قضات نظامي دادگاه از ترس انتشار چهره شان در رسانه ها با دست صورت خود را پوشانده اند.