به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آلمان، در سنتپترزبورگ اعضاي پليس ضد شورش، شركتكنندگان در تظاهراتي را كه بدون مجوز برگزار شده بود، متفرق كردند. در اين تظاهرات بيش از ۱۰ شركتكننده دستگير و به اتوبوسهاي پليس منتقل شدند.

خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد، تظاهرات جداگانه و دارای مجوز دیگری که در آن حدود ۵ هزار تن در اعتراض به تقلب در انتخابات شرکت داشتند، در روسیه برگزار شد.

از سوي ديگر، گزارشها از شهر پرم حاكي از دستگيري بيش از ۱۰ تن از تظاهركنندگان است. با اين حال تاكنون گزارشي در خصوص بروز درگيري در اين تظاهرات دريافت نشده است.