به گزارش مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان آل سعود و چالشهای داخلی آورده است : مقامات آل سعود ممکن است که بتوانند بر دشمنان سیاسی خود غلبه کنند، اما تغییرات اجتماعی خطر بزرگی برای رژیم کنونی به شمار می رود.

این پایگاه نوشت: جامعه عربستان به سبب ورود فناوریهای جدید و شبکه های اجتماعی اینترنتی در حال مدرنیته شدن است.

این پایگاه مذکور نوشت: شکاف زیادی میان مردم و خاندان حاکم به وجود آمده است، زیرا خاندان سعودی مشروعیت خود را از علمای وهابی افراطی می گیرند. البته این بدان مفهوم نیست که علمای وهابی گردانندگان حکومت در عربستان هستند، بلکه آنها حقوق بگیر آل سعودند.

این پایگاه می افزاید: نقش علمای وهابی مشروعیت بخشیدن به تصمیمات پادشاه و اطرافیانش است که در مقابل، آل سعود نیز دست آنها را باز گذاشته است.

هیئت موسم به امر به معروف و دارالفتوی عربستان چشم خود را بر روی فساد آل سعود بسته است و جام قهر خود را بر سر مردم بیگناه ریخته که این مسئله سبب شده است تا مردم خود را قربانی اقدامات آل سعود و علمای وهابی بدانند.

این پایگاه می نویسد: آل سعود تلاش می کنند تا مردم عربستان را در بی خبری نگه دارند تا نوعی سرسپردگی در برابر حاکمان داشته باشند، اما گویا توفیقی در این زمینه نداشته اند.

پایگاه مذکور آورده است : تغییرات در عربستان حتمی است، زیرا آل سعود جانشین خدا در روی زمین نیستند و هر اقدامی که انجام دهند سبب نخواهد شد که تا ابد باقی بمانند.