به گزارش ارم نیوز:يك دختر مسلمان بلغار در روستاي ريپنوو در جنوب صوفيه براي مراسم ازدواج خود را به دست مشاطه سپرده است.