به گزارش مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "نبیه بری" در دیدار با "آلبرتو اسارتا" گفت: هدف وقایع اخیر جنوب کشور نابودی معادله مردم، ارتش و مقاومت است.

وی ضمن محکوم کردن حمله به نیروهای یونیفل در جنوب لبنان افزود: تنها ابراز انزجار مسئولان لبنانی کفایت نمی کند و مردم، ارتش، مقاومت و یونیفل باید در راستای حفظ آرامش جنوب لبنان تلاش کنند.

شایان ذکر است که در اثر انفجار بمب در مسیر گشتی نیروهای فرانسوی عضو یونیفل در صور لبنان پنج نفر از آنها زخمی شدند.

خبر دیگر از لبنان اینکه " نوار الساحلی " نماینده پارلمان لبنان گفت: آزادی برخی از مزدوران اسرائیلی که به ۵ تا ۱۵ سال زندان محکوم شده اند شگفت آور و غیر قابل قبول است.

وی افزود: هئیتی از حزب الله لبنان با " شکیب قرطباوی " وزیر دادگستری و " سعید میرزا " دادستان کل لبنان دیدار کرده است تا از علت ماجرا آگاه شود.

الساحلی بیان کرد: در اختیار داشتن دستگاههای مقابله با شبکه های جاسوسی حق مقاومت است، اما از آن در داخل لبنان استفاده نمی کند.

وی افزود: گروههای که از اقدام حزب الله در زمینه کشف جاسوسان انتقاد می کند در راستای جاسوس پروی تلاش می کند.