به گزارش فارس:"دکتر مجیدرضا مومنی" استاد روابط بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی با حضور در میزگرد تخصصی "آینده جنبش تسخیر والاستریت" با بررسی دیدگاههای مختلف درباره تحولات ضدسرمایهداری در آمریکا، تاثیر این جنبش بر روابط بینالمللی و ایجاد نگرش و مفهوم جدید تحت عنوان "جامعه مدنی جهانی" (Global Civil Society) را مورد بررسی قرار داد.
مومنی با اشاره به اینکه اکثر تحلیل‌ها درباره زمینه شکل‌گیری جنبش وال‌استریت در آمریکا، دیدگاهی سوسیالیتی و نزدیک به اندیشه‌های چپ دارد، تصریح کرد که حرکت این جنبش توسط یک گروه از فعالان اجتماعی کانادایی در ماه سپتامبر آغاز شد و پس از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها به پوشش اخبار و تحولات آن از دیدگاه‌های مختلف پرداختند. بسیاری از تحلیل‌گران به طور طبیعی این جنبش را با حرکت‌های سوسیالیستی در قبل و امروز مقایسه کردند و آن را مبتنی بر ایده‌های چپگرایانه دانستند.
وی افزود: برخی دیگر این جنبش را پی آمد و در ادامه مسیر جنبش تی پارتی دانستند و برخی دیگر معتقدند تحولات اخیر خاورمیانه به فرآینده شکل‌گیری این جنبش شتاب بیشتری داده است. مردم وارد عمل شده و دولت آمریکا را به دلیل شرایط بد اقتصادی و استانداردهای پائین زندگی بازخواست می‌کنند.

* ارائه مفهوم جدید " دموکراسی مشارکتی "؛ دست‌آورد جنبش وال‌استریت

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه تصریح کرد گذشته از جنبه‌های گوناگونی که می‌توان این جنبش را بررسی کرد، یک انتقاد مشترک به آن وارد است که جنبش تسخیر وال استریت از فقدان یک رهبری مرکزی و مجموعه اهداف و مطالبات مشخص رنج می‌برد.
مومنی گفت: با وجود این انتقاد، جنبش وال‌استریت توانسته حرکت و اهداف خود را در داخل و خارج از آمریکا گسترش دهد و همچنین یک مفهوم جدید تحت عنوان دموکراسی مشارکتی ارائه کند. مدل جدیدی از حکومت که مردم، در بعد گسترده‌تری امور جامعه را مدیریت خواهند کرد. آن‌ها این مدل حکومت را فاقد رهبری و مبتنی بر توافق عمومی می‌دانند.
" دموکراسی مشارکتی که دربرابر دموکراسی نمایندگی قرار می‌گیرد عبارت است از مشارکت مستقیم مردم در فرآیند تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع و بدون رهبری واحد. "

*۲ دیدگاه تاثیر جنبش وال‌استریت بر روابط بین‌الملل: مارکسیسم و جامعه مدنی جهانی

وی ادامه داد که در مورد تاثیر این جنبش بر روابط بین‌الملل ۲ دیدگاه وجود دارد: مارکسیسم و جامعه مدنی جهانی.
" از نگاه مارکسیست‌ها، جنبش تسخیر وال‌استریت از گروه‌های چپ الهام گرفته و عده‌ای در برابر اقلیت سرمایه‌دار به پا خاستند. "
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد که یکی از اصول مارکسیست، تضاد و تقابل طبقه‌ها با یکدیگر ناشی از امور اقتصادی است که طی آن قشر کوچکی از جامعه ابزار تولید را در اختیار دارد و از بخش بزرگی از جامعه بهره‌کشی می‌کند.
مومنی افزود: بنابراین یک دیدگاه به ماهیت شکل‌گیری جنبش وال استریت نگاه مارکسیست است. اما دیدگاه دیگر، نگاه جامعه مدنی جهانی است.
وی تصریح کرد حداقل دست‌آورد جنبش وال‌استریت تحقق فلسفه جامعه مدنی در داخل آمریکا و حتی در ابعاد گسترده‌تر جهانی بوده است. بر اساس این دیدگاه، جوامع مدنی متشکل از نهاد‌های مردم‌نهاد به عنوان یک قدرت متقابل(Counter Power) عملکرد منفی دولت‌ها را به چالش کشیده و آن را پاسخگوی نیاز‌های شهروندان می‌دانند.
مومنی افزود: در این مدل، روند اعتراضات مردمی خارج از فرایند‌های سیاسی پیشین و عدم وابستگی به بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و عملکرد منفی دولت را به چالش می‌کشد. این دیدگاه نه فقط در داخل آمریکا بلکه به شهر‌ها و کشور‌های دیگر جهان تسری یافته است.
" این امر خود می‌تواند سنگ‌بنای تحقق ایده جامعه مدنی جهانی(Global Civil Society) در ابعاد گسترده جهانی باشد. "

در این میزگرد که دانشجویانی از دانشگاه تهران و دانشکده روابطبین الملل وزارت خارجه حضور داشتند، همچنین دکتر "فواد ایزدی" استاد دانشگاه تهران و آقای "مصطفی خوشچشم" دبیر بخش انگلیسی خبرگزاری فارس نیز به ایراد سخن در باب آینده جنبش ضدسرمایهداری در آمریکا پرداختند.