تصاویری از سر تراشی پانک ها در اندونزی توسط پلیس

بعد از تراشیدن سر، افراد را برای تطهیر معنوی به استخر می اندازند.