به گزارش افکارنیوز،

صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت امروز دوشنبه حکم تشکیل کابینه جدید این کشور را به ریاست جابر مبارک الحمد الصباح که متشکل از ۱۶ وزیر از جمله دو زن است، صادر کرد.

تشکیل کابینه جدید پس از قبول استعفای کابینه سابق در ۳۰ اکتبر است.

بر اساس این گزارش؛ شیخ ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح به عنوان معاون اول نخست وزیر و وزیر  دفاع به جای شیخ محمد الخالد الصباح انتخاب شده است. همچنین شیخ صباح الخالد الصباح به عنوان وزیر خارجه و شیخ خالد الجراح الصباح به عنوان وزیر کشور در کابینه جدید هستند.

اسامی کابینه جدید  به ریاست جابر مبارک الحمد الصباح عبارت است از؛

ناصر صباح الاحمد الصباح معاون اول نخست وزیر و وزیر دفاع

صباح خالد الحمد الصباح معاون نخست وزیر و وزیر خارجه

خالد الجراح الصباح معاون نخست وزیر و وزیر کشور

انس خالد ناصر الصالح معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور کابینه

نایف فلاح مبارک الحجرف وزیر دارایی

هند صببیح براک الصبیح وزیر امور اجتماعی و کار و وزیر مشاور کابینه در امور اقتصادی

خالد ناصر عبدالله الروضان وزیر بازرگانی و صنایع وو وزیر مشاور کابینه در امور جوانان

محمد ناصر عبدالله الجبری وزیر اطلاع رسانی

باسل حمود حمد الصباح وزیر بهداشت

بخیت شبیب بخیت الرشیدی وزیر نفت و وزیر آب و برق

جنان محسن حسن رمضان وزیر مشاور کابینه در امور مسکن و وزیر کابینه در امور خدمات

حامد محمد کمیخ العازمی وزیر آموزش و پرورش و آموزش عالی

حسام عبدالله عبدالوهاب الرومی وزیر مشاغل عمومی و مشاور کابینه در امور شهرداری

عادل مساعد الجارالله الخرافی وزیر کابینه در امور پارلمان

فهد محمد محسن العفاسی وزیر دادگستری و اوقاف و امور اسلامی.