به گزارش مهر، "وائل الفخرانی" مدیر منطقه ای گوگل در مصر و شمال آفریقا اعلام کرد: واژه انقلاب ۲۵ ژانویه که به سرنگونی رژیم حسنی مبارک منجر شد پر جستجوترین واژه از سوی مردم مصر بوده است.

بر این اساس، پس از انقلاب ۲۵ ژانویه، واژه "میدان التحریر" قاهره که محل اصلی اعتراضات علیه رژیم مبارک بود در جای دوم پرجستجوترین کلمات قرار دارد. همچنین شبکه اجتماعی "فیسبوک" که نقش مهمی در ارتباطات مردم مصر با یکدیگر قبل و بعد از انقلاب داشت در جای سوم قرار دارد.