به گزارش فارس به نقل از "هندوستان تایمز"، یک گروه از معترضین آمریکایی تظاهرات ضدسرمایهداری خود را به کریدورهای کنگره آمریکا کشانده و به نمایندگان کنگره "مجسمه گوساله سامری" هدیه دادند.

مجسمه گوساله سامری نماد بت‌پرستی است و به سرسپردگی نمایندگان کنگره به منافع سرمایه‌داران آمریکایی اشاره دارد. این مجسمه در ادبیات آمریکایی‌ها به گوساله طلایی معروف است که معادل با گوساله سامری است که در تمام ادیان توحیدی نماد بت‌پرستی و جهالت است. " جرمی جان "، یکی از رهبران معترضین هدف از این اعتراض را جلب توجه به پول‌پرستی قانون‌گذاران آمریکایی دانست.

وی تصریح کرد: سیستم سیاسی آمریکا به جای اینکه به مردم خدمت کند، پول را می‌پرستد. جان از سیاستمداران آمریکایی خواست تا دست از پول‌پرستی بردارند و جلوی نفوذ پول در سیاست را بگیرند.

معترضین ضدسرمایه‌داری همچنین از جان بینر، رئیس کنگره خواستند که از اعمال مالیات بیشتر بر سرمایه‌داران وال‌استریت حمایت کند و افزایش مالیات بر ثروتمندان را جایگزین کاهش هزینه‌های مربوط به افراد فقیر و سالمند سازد.

در بین معترضین اعضای یک گروه مسیحی به نام " اتحاد کاتولیک " نیز حضور داشتند. معترضین در پایان یک نامه اعتراضی نیز به خطاب به اعضای کنگره صادر کردند.

قیام ضدسرمایه‌داری مردم آمریکا که از هفدهم سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شده نسبت به نابرابری اقتصادی و فساد شرکت‌های سرمایه‌داری اعتراض دارد. در جریان این قیام تاکنون بیش از ۵ هزار تن از معترضین دستگیر شده‌اند. به گزارش فارس به نقل از " هندوستان تایمز "، یک گروه از معترضین آمریکایی تظاهرات ضدسرمایه‌داری خود را به کریدورهای کنگره آمریکا کشانده و به نمایندگان کنگره " مجسمه گوساله سامری " هدیه دادند.

مجسمه گوساله سامری نماد بت‌پرستی است و به سرسپردگی نمایندگان کنگره به منافع سرمایه‌داران آمریکایی اشاره دارد. این مجسمه در ادبیات آمریکایی‌ها به گوساله طلایی معروف است که معادل با گوساله سامری است که در تمام ادیان توحیدی نماد بت‌پرستی و جهالت است. " جرمی جان "، یکی از رهبران معترضین هدف از این اعتراض را جلب توجه به پول‌پرستی قانون‌گذاران آمریکایی دانست.

وی تصریح کرد: سیستم سیاسی آمریکا به جای اینکه به مردم خدمت کند، پول را می‌پرستد. جان از سیاستمداران آمریکایی خواست تا دست از پول‌پرستی بردارند و جلوی نفوذ پول در سیاست را بگیرند.

معترضین ضدسرمایه‌داری همچنین از جان بینر، رئیس کنگره خواستند که از اعمال مالیات بیشتر بر سرمایه‌داران وال‌استریت حمایت کند و افزایش مالیات بر ثروتمندان را جایگزین کاهش هزینه‌های مربوط به افراد فقیر و سالمند سازد.

در بین معترضین اعضای یک گروه مسیحی به نام " اتحاد کاتولیک " نیز حضور داشتند. معترضین در پایان یک نامه اعتراضی نیز به خطاب به اعضای کنگره صادر کردند.

قیام ضدسرمایهداری مردم آمریکا که از هفدهم سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شده نسبت به نابرابری اقتصادی و فساد شرکتهای سرمایهداری اعتراض دارد. در جریان این قیام تاکنون بیش از ۵ هزار تن از معترضین دستگیر شدهاند.