به گزارش افکارنیوز،

بررسی گسل های زمین به منظور پیش بینی امکان وقوع زمین لرزه در سالهای اخیر در دستور کار دولتمردان چینی قرار گرفته است. باتوجه به این امر، ساخت ماهواره های مربوط به پایش گسل های زمین و تکان های آن، به صورت جدی در چین پیگیری شده است.

نتیجه این امر، ساخت و پرتاب ماهواره ای به فضا بود که امروز در چین انجام شد. قرار است این ماهواره کار رصد صفحه های زمین و تکان ها و گسل های آن را انجام دهد تا از این طریق بتوان امکان وقوع زمین لرزه را براساس اصول احتمالات پیش بینی کرد.