به گزارش عصر ایران،دست وی سمبلی برای پرستشگران شیوا در سراسر هند شده است. وي مي گويد هم اكنون حتی اگر خودش هم بخواهد نمی تواند دستش را پایین بیاورد و یا حتی استفاده ای از دستش بکند.

برخی می گویند، وی به خاطر جنگ هایی که در سراسر جهان رخ می‌دهد دستش را به نشانه صلح و آرامش بالا برده است. این کار وی باعثشده عمار مریدانی نیز پیدا کند. مریدان وی دستان راستشان را برای هفت، سیزده و یا حتی ۲۵ سال بالا نگه داشته اند!