به گزارش افکارنیوز،

 افزایش موارد قتل در آمریکا در فاصله سال های 2014 تا 2016، تقریبا به سبب رواج اسلحه در این کشور بوده است. افزایش موارد قتل در این مدت به اندازه‌ای زیاد بوده است که در بیش از هشتاد سال گذشته در آمریکا بی سابقه بوده است.

این وضعیت نشان می دهد استفاده از اسلحه تا چه حد به جرائم خشونت بار دامن زده است. تعداد زیاد سلاح ها در دست افراد غیرنظامی موجب می شود فرصت های بیشتری وجود داشته باشد تا اسلحه ها در اختیار افرادی قرار بگیرد که با این سلاح ها به دیگران آسیب می رسانند. این وضعیت به طور بالقوه وضعیت جرائم در آمریکا را تغییر می دهد.

سلاح های گرم به تنهایی موجب افزایش حدود نود و هشت درصدی میزان قتل ها در فاصله سال های 2014 تا 2016 شده اند. قتل های انجام شده با اسلحه در سال 2016، هفتاد و چهار و نیم درصد قتل ها در آمریکا را تشکیل می دهند.