به گزارش افکارنیوز،

دولت چین اعلام کرد که امسال برای پاکستان دو ماهواره به فضا پرتاب می‌کند که نقش موثری در بررسی سنجش از دور به ویژه در زمینه نظارت بر بادها و امواج دریاها ایفا خواهند کرد.

آکادمی راه اندازی فناوری چین قرار است تا ماه ژوئن 2018 این دو ماهواره را به فضا پرتاب کند.

ماهواره‌های ساخت چین با کمک موشک به فضا پرتاب می‌شوند که با استفاده از ‌آنها با هزینه کمتر می‌توان مسائل جوی را بررسی و عکس‌های دقیق ماهواره‌ای تهیه کرد.

تکـرار تصویربرداری مــاهواره ای از یک محل بــه فاصــله زمــانی چنــد ســاعت تــا چنــد روز در طــول مــاه یــا ســال، امکــان مطالعــات تغییرات و پایش پدیـده هـای زمینـی از جمله قابلیت‌های ماهواره‌های ساخت چین برای پاکستان است.

چین در پروژه‌های اقتصادی پاکستان به ویژه کریدور بندر گوادر سرمایه‌گذاری کرده است.

لازم به ذکر است که چین فناوری پیشرفته هدایت و کنترل موشک را که به کمک آن می‌توان چند هدف را به طور همزمان منهدم کرد در اختیار پاکستان قرار داد که در موشک بالستیک ابابیل با موفقیت آزمایش شد.